Sunday, May 19, 2013

Chi tiết hơn về Server RC4W - Các file khác

Phần trước đã trình bày chi tiết về Database, phần này sẽ nói về danh sách các file trong chương trình Server RC4W:
  • File cấu hình ban đầu:Remote Controller For Walaoke.exe.config
  • File chuyển đổi từ dạng 1 sang dạng 2: convert.cfg. "dạng 2" là dạng tên bài, ca sĩ, nhạc sĩ, lời bài hát, ở dạng tiếng Việt không dấu, hoặc pinyin, hoặc romanji; dạng 2 nhằm phục vụ mục đích tìm kiếm.
  • File log.txt và scanlog.log

File cấu hình ban đầu

Đây là file cấu hình ban đầu, do đó nếu đã chạy thì một số hạng mục sẽ lưu ở chỗ khác (tùy theo user sử dụng). Những hạng mục lưu ở chỗ khác này đều thay đổi được trong settings của chương trình. Còn lại, những hạng mục thuộc về Application thì chỉ có thể thay đổi ở file này. Các hạng mục thuộc về Application là:

Đường dẫn đến file db.mdb: 

Bạn có thể đổi để dùng file mdb khác. Đổi ở chỗ chữ màu đậm.
<connectionStrings>
        <add name="RemoteControllerForWalaoke.Properties.Settings.dbConnectionString"
            connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\db.mdb"
            providerName="System.Data.OleDb" />
    </connectionStrings>

Các loại đuôi file sẽ được chương trình quét

Bạn có thể thêm bớt file mà bạn muốn quét vào cơ sở dữ liệu ở đây. Nhớ viết chữ hoa và các đuôi này cách nhau bởi dấu chấm phảy (;)
    <applicationSettings>
        <RemoteControllerForWalaoke.Properties.Settings>
            <setting name="ImportExts" serializeAs="String">                <value>KAR;MIDI;MID;MP3;WAV;SWF;MKV;VOB;DAT;AVI;MPG;FLV;WMV;MP4;MOV;WEBM;</value>
            </setting>
        </RemoteControllerForWalaoke.Properties.Settings>
    </applicationSettings>

File convert.cfg

File convert.cfg dùng để đổi dạng 1 sang dạng 2. Nó có cấu trúc như sau:
Mỗi dòng của file có dạng sau: <Kí tự gốc><TAB><Xâu kí tự đích>
<Kí tự gốc> là kí tự tiếng Việt, Trung, Nhật, ... nói chung là gốc.
<TAB> là kí tự tab
<Xâu kí tự đích> xâu kí tự tương ứng với kí tự gốc.
Ở tiếng Việt thì xâu kí tự đích chỉ là một kí tự. Ở tiếng Trung có thể là xâu kí tự pinyin dài hơn, tiếng Nhật cũng tương tự.

File log.txt và scanlog.log

 File log.txt ghi lại các hoạt động của chương trình tương ứng với cửa sổ Log Window (khi bấm nút Status Window ở cửa sổ chính)
File scanlog.log ghi lại hoạt động quét và nhập thông tin file nhạc vào database của chương trình.

Kết luận:

Nói chung người dùng thông thường không cần quan tâm những thông tin này. Nếu bạn cần cài đặt sâu xa hơn thì bạn tham khảo những thông tin này. Ví dụ về việc tùy chỉnh:
  • Bạn muốn hát tiếng Trung và tìm kiếm theo pinyin thì cài đặt file config.cfg
  • Nếu bạn làm một quán karaoke, bạn có thể làm 1 máy chủ chứa tất cả nhạc + database tập trung. Các máy con cài đặt Server RC4W sẽ trỏ tới file database được share từ máy chủ. Như thế chỉ cần cập nhật database một lần ở máy chủ sẽ đảm bảo cập nhật hết cho các máy con.
  • ...

No comments :

Post a Comment