Saturday, November 23, 2013

Version 1.4.1 (23/11/2013)

English below

Phiên bản 1.4.1 chỉ cập nhật server:
+ Thêm thiết lập chất lượng video tải về : từ 144p, 240p, ... cho tới 1080p và 4k. Chương trình sẽ tải về video chất lượng cao nhất có thể, nhưng không lớn hơn giá trị đặt ở đây.
+ Sửa 1 vài lỗi nhỏ
+ Cửa sổ Playlist editor có thể chọn bài hát và gửi thẳng ra Walaoke (nghĩa là điều khiển trên PC ngay, không dùng điện thoại). Phải chuột vào bài hát và send (chỉ 1 bài 1). Các chức năng khác thì dùng cửa sổ điều khiển của Walaoke.

English:
Version 1.4.1 only updated server:
+ Add setting - youtube video quality: 144p, 240p,... up to 1080p and 4k.
+ Fix bugs
+ Playlist editor window now are resizable. Moreover, can choose song and send to Walaoke to play (meaning control on PC).


Cửa sổ setting youtube:
Setting youtube window:


Wednesday, November 20, 2013

Phiên bản 1.4.0 (19/11/2013)

English below

Phiên bản 1.4.0:
-Server và client:
+ Thêm chức năng lấy link youtube từ ứng dụng youtube trên android thông qua nút share (Bạn nên xem hướng dẫn ở phía dưới trước khi sử dụng chức năng này - đặc biệt là cấu hình ở server - nếu không đặt chương trình sẽ không download)

- Server:
+ Sửa lỗi làm crash ở cửa sổ download
+ Sửa lỗi nghiêm trọng có thể làm ngắt kết nối giữa client-server.
+ Thay đổi hệ thống log
+ Thêm chức năng ghi lại lỗi nghiêm trọng và gửi về cho người phát triển. Người sử dụng có thể tùy chọn gửi hoặc không gửi. Chỉ có log file được gửi về.

- Client:
+ Sửa lỗi force close nếu mở Settings ở một số máy
+ Hiện thị notification trên statusbar khi thoát chương trình. Ghi chú: để thoát hoàn toàn chương trình bạn phải ấn nút Menu->Disconnect. Ấn back hoặc home thông thường không ngắt kết nối với server.


English:
Version 1.4.0:
+ Feature added: get link from youtube native app using Share button (You should see the short tutorial below before using this feature, especially settings in server)

-Server:
+ Fix crashing in download window
+ Fix serious bug that can result in losing connection between server-client
+ Change log system
+ Feature added: crashing report. Fatal error can be recorded and sent back to developer. Sending or not depends on user. Only log file will be sent.

- Client:
+ Fix bug in Settings screen
+ Show notification in statusbar when close program. Note: program will still be running if user press back or home button. To disconnect and close program, use Menu->Disconnect.


Hướng dẫn ngắn / Short tutorial

Đây là hướng dẫn sử dụng chức năng lấy link từ youtube và gửi sang cho RC4W download. RC4W cần phải được mở và kết nối vào server trước khi sử dụng chức năng này. Biểu tượng RC4W ở trên statusbar thể hiện nó đang chạy.
This tutorial show how to get link from youtube and send to RC4W to download. It is necessary that RC4W opened and connected to server before using this function. The icon RC4W shown on statusbar means it is running.

A) Ở Server: vào settings, đặt đường dẫn thư mục nơi sẽ chứa các file mp4 youtube được download
Server-side: in settings window, set the directory where all mp4 files will be download.
B) Ở Client: Mở RC4W, kết nối với server. Ấn home về màn hình chính và mở youtube lên.
Client-side: open RC4W, connect to server. Click home button to return to home screen and open youtube app.
1) Mở ứng dụng youtube và tìm 1 bài hát nào đó (để tìm được karaoke, nên tìm "tên bài" cộng thêm từ khóa karaoke). Mở lên bài hát lên nghe thử. Nếu ổn thì ấn nút share (khoanh đỏ).
 + Open Youtube app, search a song (to find karaoke, you should add keyword "karaoke" to search query). Open song and check. If ok, click share button (in red rectangle).

2) Cửa sổ share hiện lên, tìm đến RC4W và ấn vào
Share window will appear. Scroll to RC4W and click on it.

 3) Chương trình sẽ tải thông tin bài hát
Program will load song information

4) Sửa lại thông tin bài hát nếu cần (bạn nên sửa lại để sau này có thể tìm kiếm). Ấn start download để bắt đầu download. Sau khi download, bài hát sẽ được chèn vào cuối danh sách.
Modify song information if needed (you should, because they will be used for searching). Click start download to begin downloading. After downloading, song will be inserted to the end of in-queue list.