Friday, December 13, 2013

Version 1.4.1 build xx

English below

Đây là các phiên bản chỉ với mục đích là sửa các lỗi mà mình nhận được chứ không thêm tính năng gì mới. Nội dung thay đổi được trình bày theo thứ tự là cái mới nhất lên trước.

Phiên bản 1.4.1 build 3 (12/12/2013) sửa lỗi
+ Lỗi thoát chương trình khi import thư mục không thể ghi vào (ví dụ thư mục share qua LAN, đĩa CD, DVD,...)
+ Lỗi thoát chương trình khi import file importinfo.txt có cấu trúc không chuẩn.
+ Lỗi thoát chương trình khi import file LRC có cấu trúc không chuẩn.
Chương trình sẽ tự cập nhật. Nếu không, bạn có thể theo link ở dưới để cập nhật bằng tay.


Phiên bản 1.4.1 build 2 (8/12/2013) sửa lỗi:
+ Lỗi quét thư mục có thư mục con không thể truy cập (ví dụ khi đặt quét thư mục gốc C: D:)
+ Lỗi khi tải nhạc về thư mục mà tên chứa dấu trống (space)
Chương trình sẽ tự tải phiên bản mới về. Nếu không, theo link phía dưới để download.


Phiên bản fix bug: 1.4.1 build 1 (30/11/2013). Phiên bản này không có cập nhật gì, chỉ một số lỗi được phản hồi về. Ví dụ:
+ Lỗi quét thư mục có file không có đuôi
+ Lỗi thoát ra khi quét thư mục
+ Lỗi trùng tên file tạm khi download từ youtube


------ English --------
These versions are to fix bugs that I received. No new feature is added.Version 1.4.1 build 3 (12/12/2013) fix bugs
+ Crash when import a readonly directory (ex. shared folder over LAN, CD or DVD, ...)
+ Crash when import an importinfo.txt with bad format
+ Crash when import LRC file with bad format.

 
Version 1.4.1 build 2 (8/12/2013) fix bugs:
+ Crash when scan folder that contains unaccessible sub-folders (ex. root folder C: D:)
+ Crash when download song to a directory that its name contains space character.
Version: 1.4.1 build 1 (30/11/2013).
+ Crash when scan a folder that contain file without extention
+ Duplicate temp file when download from youtube