Sunday, September 14, 2014

Little manual for version 1.5.0

Main screen:

Youtube searcher screen:

Preview video and edit song details screen:
Queue list, now playing song and control now can be viewed by swiping from the right:
Danh sách đang chơi và điều khiển có thể lấy ra bằng cách vuốt từ trái sang phải

Settings screen:

Friday, December 13, 2013

Version 1.4.1 build xx

English below

Đây là các phiên bản chỉ với mục đích là sửa các lỗi mà mình nhận được chứ không thêm tính năng gì mới. Nội dung thay đổi được trình bày theo thứ tự là cái mới nhất lên trước.

Phiên bản 1.4.1 build 3 (12/12/2013) sửa lỗi
+ Lỗi thoát chương trình khi import thư mục không thể ghi vào (ví dụ thư mục share qua LAN, đĩa CD, DVD,...)
+ Lỗi thoát chương trình khi import file importinfo.txt có cấu trúc không chuẩn.
+ Lỗi thoát chương trình khi import file LRC có cấu trúc không chuẩn.
Chương trình sẽ tự cập nhật. Nếu không, bạn có thể theo link ở dưới để cập nhật bằng tay.


Phiên bản 1.4.1 build 2 (8/12/2013) sửa lỗi:
+ Lỗi quét thư mục có thư mục con không thể truy cập (ví dụ khi đặt quét thư mục gốc C: D:)
+ Lỗi khi tải nhạc về thư mục mà tên chứa dấu trống (space)
Chương trình sẽ tự tải phiên bản mới về. Nếu không, theo link phía dưới để download.


Phiên bản fix bug: 1.4.1 build 1 (30/11/2013). Phiên bản này không có cập nhật gì, chỉ một số lỗi được phản hồi về. Ví dụ:
+ Lỗi quét thư mục có file không có đuôi
+ Lỗi thoát ra khi quét thư mục
+ Lỗi trùng tên file tạm khi download từ youtube


------ English --------
These versions are to fix bugs that I received. No new feature is added.Version 1.4.1 build 3 (12/12/2013) fix bugs
+ Crash when import a readonly directory (ex. shared folder over LAN, CD or DVD, ...)
+ Crash when import an importinfo.txt with bad format
+ Crash when import LRC file with bad format.

 
Version 1.4.1 build 2 (8/12/2013) fix bugs:
+ Crash when scan folder that contains unaccessible sub-folders (ex. root folder C: D:)
+ Crash when download song to a directory that its name contains space character.
Version: 1.4.1 build 1 (30/11/2013).
+ Crash when scan a folder that contain file without extention
+ Duplicate temp file when download from youtubeSaturday, November 23, 2013

Version 1.4.1 (23/11/2013)

English below

Phiên bản 1.4.1 chỉ cập nhật server:
+ Thêm thiết lập chất lượng video tải về : từ 144p, 240p, ... cho tới 1080p và 4k. Chương trình sẽ tải về video chất lượng cao nhất có thể, nhưng không lớn hơn giá trị đặt ở đây.
+ Sửa 1 vài lỗi nhỏ
+ Cửa sổ Playlist editor có thể chọn bài hát và gửi thẳng ra Walaoke (nghĩa là điều khiển trên PC ngay, không dùng điện thoại). Phải chuột vào bài hát và send (chỉ 1 bài 1). Các chức năng khác thì dùng cửa sổ điều khiển của Walaoke.

English:
Version 1.4.1 only updated server:
+ Add setting - youtube video quality: 144p, 240p,... up to 1080p and 4k.
+ Fix bugs
+ Playlist editor window now are resizable. Moreover, can choose song and send to Walaoke to play (meaning control on PC).


Cửa sổ setting youtube:
Setting youtube window:


Wednesday, November 20, 2013

Phiên bản 1.4.0 (19/11/2013)

English below

Phiên bản 1.4.0:
-Server và client:
+ Thêm chức năng lấy link youtube từ ứng dụng youtube trên android thông qua nút share (Bạn nên xem hướng dẫn ở phía dưới trước khi sử dụng chức năng này - đặc biệt là cấu hình ở server - nếu không đặt chương trình sẽ không download)

- Server:
+ Sửa lỗi làm crash ở cửa sổ download
+ Sửa lỗi nghiêm trọng có thể làm ngắt kết nối giữa client-server.
+ Thay đổi hệ thống log
+ Thêm chức năng ghi lại lỗi nghiêm trọng và gửi về cho người phát triển. Người sử dụng có thể tùy chọn gửi hoặc không gửi. Chỉ có log file được gửi về.

- Client:
+ Sửa lỗi force close nếu mở Settings ở một số máy
+ Hiện thị notification trên statusbar khi thoát chương trình. Ghi chú: để thoát hoàn toàn chương trình bạn phải ấn nút Menu->Disconnect. Ấn back hoặc home thông thường không ngắt kết nối với server.


English:
Version 1.4.0:
+ Feature added: get link from youtube native app using Share button (You should see the short tutorial below before using this feature, especially settings in server)

-Server:
+ Fix crashing in download window
+ Fix serious bug that can result in losing connection between server-client
+ Change log system
+ Feature added: crashing report. Fatal error can be recorded and sent back to developer. Sending or not depends on user. Only log file will be sent.

- Client:
+ Fix bug in Settings screen
+ Show notification in statusbar when close program. Note: program will still be running if user press back or home button. To disconnect and close program, use Menu->Disconnect.


Hướng dẫn ngắn / Short tutorial

Đây là hướng dẫn sử dụng chức năng lấy link từ youtube và gửi sang cho RC4W download. RC4W cần phải được mở và kết nối vào server trước khi sử dụng chức năng này. Biểu tượng RC4W ở trên statusbar thể hiện nó đang chạy.
This tutorial show how to get link from youtube and send to RC4W to download. It is necessary that RC4W opened and connected to server before using this function. The icon RC4W shown on statusbar means it is running.

A) Ở Server: vào settings, đặt đường dẫn thư mục nơi sẽ chứa các file mp4 youtube được download
Server-side: in settings window, set the directory where all mp4 files will be download.
B) Ở Client: Mở RC4W, kết nối với server. Ấn home về màn hình chính và mở youtube lên.
Client-side: open RC4W, connect to server. Click home button to return to home screen and open youtube app.
1) Mở ứng dụng youtube và tìm 1 bài hát nào đó (để tìm được karaoke, nên tìm "tên bài" cộng thêm từ khóa karaoke). Mở lên bài hát lên nghe thử. Nếu ổn thì ấn nút share (khoanh đỏ).
 + Open Youtube app, search a song (to find karaoke, you should add keyword "karaoke" to search query). Open song and check. If ok, click share button (in red rectangle).

2) Cửa sổ share hiện lên, tìm đến RC4W và ấn vào
Share window will appear. Scroll to RC4W and click on it.

 3) Chương trình sẽ tải thông tin bài hát
Program will load song information

4) Sửa lại thông tin bài hát nếu cần (bạn nên sửa lại để sau này có thể tìm kiếm). Ấn start download để bắt đầu download. Sau khi download, bài hát sẽ được chèn vào cuối danh sách.
Modify song information if needed (you should, because they will be used for searching). Click start download to begin downloading. After downloading, song will be inserted to the end of in-queue list.

 

Tuesday, October 22, 2013

Cấu trúc file dữ liệu links để import

Phiên bản 1.3.0 có thêm chức năng download. Để có dữ liệu download (links đến file nhạc) cần phải có file dữ liệu. Dưới đây sẽ trình bày cấu trúc file dữ liệu.

File này cấu trúc y hệt bảng songlist trong database (nếu bạn có Microsoft Access thì có thể mở db.mdb ra xem, hoặc export database ở trong tab DB Utils trong Database Manager).
Khi import dữ liệu vào, chương trình sửa đổi tên file, đường dẫn nơi sẽ download file, còn lại các dữ liệu khác giữ nguyên.
Đầu tiên ta tìm hiểu cấu trúc bảng songlist trước.

Cấu trúc bảng songlist. 

Phần chữ màu đỏ là phần quan trọng liên quan tới chức năng download này.

 1. SID: Song id: số hiệu bài hát. Giá trị số duy nhất trong bảng. Hiện nay SID được quy định 3 dải số như sau:
  • 1-1000: dành cho server RC4W sử dụng quản lý danh sách bài hát
  • 1001-999999 (một triệu trừ một): dành cho Walaoke
  • Lớn hơn 1000000 (một triệu) : dành cho bạn điền số của mình vào. Không quan trọng số bao nhiêu, chỉ cần lớn hơn 1000000 và duy nhất.
 2. Title: tên bài hát 
 3. Pathfile, Pathfile_lyric: tên file sẽ được download (phiên bản 1.3.0)
 4. Singer: tên ca sĩ 
 5. Author: tên nhạc sĩ
 6. Type: thể loại nhạc 
 7. Abbreviation: để dành 
 8. Lyric: vài từ đầu của lời bài hát 
 9. Title2, Singer2, Author2, Lyric2: "dạng 2" sử dụng cho mục đích tìm kiếm. Ví dụ như để viết tiếng việt không dấu, cho bạn tìm tiếng việt không dấu. Hoặc với tiếng Trung có thể tìm pinyin. 
 10. RemoteURL, RemoteURL_lyric: đường link tới file sẽ download (phiên bản 1.3.0)
 11. ContentType: loại nội dung
 • DVDMIDI: bắt buộc viết chính xác là DVDMIDI nếu bài hát lấy từ dvd-karaoke midi; với loại này SID đặt đúng số như trong list nhạc (5 số hoặc 6 số)
 • MP3, MIDI, KAR, AVI, WMV, VOB, MKV, ... đuôi file nhạc.

Cấu trúc file như sau:

- Dòng thứ nhất là tên trường (đó là SID, Title, ....) cách nhau bởi dấu tab
- Từ dòng thứ 2 là dữ liệu tương ứng với các trường trên và cũng cách nhau bởi dấu tab

Cách nhanh nhất để soạn ra một file

Cách nhanh nhất là soạn file trên excel. File mẫu excel (ngắn gọn) có thể download ở đây: http://ge.tt/30sj9xv/v/0?c
File mẫu đầy đủ mà mình sưu tầm được có thể download ở đây: http://ge.tt/99ugExv/v/0?c

File excel này có dòng đầu là tên trường, các dòng tiếp theo là dữ liệu mà bạn có thể sửa.
Bạn có thể sửa tùy thích nhưng với quy định sau:
+ SID: đặt số 1... n, số phải khác nhau
+ Pathfile và Pathfile_lyric: phải chỉ ra loại đuôi file sẽ được download (sẽ viết là .MP3 .MP4), nếu không chương trình sẽ mặc định theo đuôi file ở đường link (như ở starzing đuôi ở đó là jpg không phải mp3)
+ RemoteURL và RemoteURL_lyric: đường link tới file cần download đương nhiên phải có rồi.
+ Nếu là bộ 2 file: 1 file nhạc và 1 file lời (MP3+XML hoặc MP3+LRC) thì phải chỉ rõ đường link ở RemoteURL và RemoteURL_lyric, cũng như đuôi file sẽ được download ở Pathfile và Pathfile_lyric.
+ Nếu là 1 file (video, youtube video, kar) thì chỉ cần ở pathfile và remoteURL. Pathfile_lyric và remoteURL_lyric để trắng.

Sau khi điền vào file excel xong. Bạn ấn Ctrl+A để chọn tất, xong rồi Ctrl+C để copy. Paste (Ctrl+V) vào notepad, sau đó save as thành file text là có thể dùng import vào RC4W được.

Nếu có dữ liệu hay thì hãy chia sẻ trên facebook page của chương trình.

Sunday, October 20, 2013

New version 1.3.0 (19/10/2013) and how to use download feature

New version 1.3.0 added the following features:
+ Program can now download online song. Now direct link and youtube supported.
+ Added browse by genre, artist and author
+ Added wrap text for long song title in the songlist
+ Added settings show/unshow information about artist, author and lyric in songlist
+ ...

About the main feature of this update: download online song.

First you need a text file that contains information about the online songs. 
Here I made one from star zing (a karaoke site in Vietnam) http://ge.tt/3zcmFhv/v/0?c, one from youtube http://ge.tt/2VagJhv/v/0?c, and one from dropbox (sunfly karaoke) http://ge.tt/3bAnPjv/v/0?c
Note: I don't intend to provide contents. These files are just examples (even so, it is big (~11000 songs)).

Step by step:

1) Download file above
2) Run RC4W server
3) In the main window, click "Database manager"
4) Select tab "Import links", like following:

 5) Click "Open links file", choose the text file you just downloaded
 6) Back to tab Import links, click "Choose destination folders" to select the folder where songs will be downloaded into.
7) Click "apply filename template" to name file (default is <title>-<singer>)
8) Click "Import to database" to import all this data into database

That is all. Now you can use client to search for songs and download them.

Beside, you can use window "Downloader" to download batch of songs instead of using client.


Saturday, October 19, 2013

Cách sử dụng chức năng download trong phiên bản mới 1.3.0

Đầu tiên phải có file dữ liệu
Ở đây mình đã làm 1 file dữ liệu từ star zing. http://ge.tt/3zcmFhv/v/0?c
File chứa link 1 số video từ youtube: http://ge.tt/2VagJhv/v/0?c

Ghi chú: mình không có ý định cung cấp nội dung - tức là cung cấp nhạc karaoke, cập nhật mới, ... File này có ý nghĩa tham khảo và ví dụ thôi (mặc dù nó chứa toàn bộ dữ liệu zing cho tới thời điểm hiện tại).

Các bước làm:

1) Download file trên về
2) Bật chương trình RC4W server trên PC lên.
3) Ở cửa sổ chính hoặc từ menu chọn "Database Manager"
4) Vào tab "Import links", giống như ở hình dưới:

 5) Ấn vào Open links file, chương trình sẽ yêu cầu mở file .txt là file dữ liệu mà bạn vừa download về. Chọn file đó.
 6) Quay về tab Import links, ấn vào Choose destination folders để chọn thư mục sẽ download các file nhạc về.
7) Lại tiếp tục tab (import links): ấn vào apply filename template để đặt tên file (mặc định là dạng <tên bài>-<ca sĩ>)
8) Ấn import to database để ghi dữ liệu này vào database.

Thế là xong. Giờ có thể dùng client để tìm bài hát và download về hát.
Như thế bạn có kho dữ liệu bài hát lớn mà không phải download tất cả về máy. Cần bài nào thì download bài đấy thôi.

Ngoài ra từ cửa sổ chính, bạn có thể ấn vào Downloader để download hàng loạt bài trước thay vì đến khi hát mới download: